Kvasikritikk, del 1: Malplassert om sannsynlighet

Bjørkum er på ferde igjen, så jeg har blåst støvet av noen kommentarer jeg brant inne med i august. Da hevdet Per Arne Bjørkum, Statoil-geolog og foreleser i vitenskapsteori og etikk ved Universitetet i Stavanger,  at «Klimateorien er meningsløs vitenskap» (Aftenposten 20.8.) Han etterlyste «ydmykhet» i klimaforskningen, som han uten videre ydmykhet sammenlignet med «kvasivitenskap».

Bjørkum kritiserer noe han kaller «klimateorien» for ikke å være «eksakt», og for å bruke et «malplassert statistisk språk» med «sannsynlighetsmål på hvor nær man er sannheten». Som jeg drøfter under, virker dette misforstått som kritikk av klimaforskningen og dens teorigrunnlag. Bjørkum henger seg snarere opp i hvordan FNs klimapanel (IPCC) formidler usikkerhet i forskningen til beslutningstagere, og han bygger argumentet på en villedende fremstilling av IPCCs usikkerhetsveiledning.

Les videre

Forskernes syn på oppvarmingen

En nederlandsk undersøkelse har innhentet 1868 klimaforskeres syn på forskjellige spørsmål om klimaendringene. Undersøkelsen gjør det ikke bare mulig å tallfeste enigheten om IPCCs konklusjoner har i det bredere fagmiljøet, men også å se hvordan folk med ulik ekspertise vurderer spørsmålene. I den første av flere planlagte publikasjoner fokuserer de på årsakene til den globale oppvarmingen (attribusjon), med et sideblikk på klimafølsomheten. [OPPDATERING 19.4.2015: Resultatene er nå tilgjengelige i sin helhet.]

Kort oppsummert:

  • De som har best greie på det, er mest enig i at det meste av oppvarmingen er menneskeskapt
  • IPCCs forsiktige formuleringer kan ha fått selv velinformerte forskere til å undervurdere det menneskelige bidraget
  • De som hevder minst menneskelig påvirkning, får mest mediaoppmerksomhet

Les videre

Ny IPCC-rapport: Alvorlige, utbredte, irreversible virkninger

ar5-wg2-cover1 ar5-wg2-cover2

Den nye rapporten (kilde: http://ipcc-wg2.gov/AR5/report/)

FNs klimapanel (IPCC) la i går frem sin nye rapport om virkningene av klimaendringer og mulighetene for å tilpasse seg dem, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Endelig utkast til sammendraget for beslutningstagere og de enkelte kapitlene ligger på nett (PDF). Merk at det fortsatt vil skje redaksjonelle endringer før den endelige versjonen går i trykken.

Varmere verden, stigende risiko

Klimapanelet slår fast at klimaendringene allerede virker inn på alle hav og kontinenter. Et klima i endring medfører farer som verden i mange tilfeller er dårlig forberedt på å møte, og som vil bli verre og mer uhåndterlige jo varmere vi gjør det.

Jo større oppvarmingen blir, jo mer øker sannsynligheten for alvorlige, utbredte og irreversible virkninger, slår rapporten fast. Omvendt: Risikoen kan reduseres ved å begrense hastigheten og størrelsen på klimaendringene. Selv om denne delrapporten handler om tilpasning til klimaendringene som vil komme, etterlater den ikke tvil om at en vellykket tilpasning er avhengig av at vi forebygger store temperaturendringer.

Les videre