Ny IPCC-rapport: Alvorlige, utbredte, irreversible virkninger

ar5-wg2-cover1 ar5-wg2-cover2

Den nye rapporten (kilde: http://ipcc-wg2.gov/AR5/report/)

FNs klimapanel (IPCC) la i går frem sin nye rapport om virkningene av klimaendringer og mulighetene for å tilpasse seg dem, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Endelig utkast til sammendraget for beslutningstagere og de enkelte kapitlene ligger på nett (PDF). Merk at det fortsatt vil skje redaksjonelle endringer før den endelige versjonen går i trykken.

Varmere verden, stigende risiko

Klimapanelet slår fast at klimaendringene allerede virker inn på alle hav og kontinenter. Et klima i endring medfører farer som verden i mange tilfeller er dårlig forberedt på å møte, og som vil bli verre og mer uhåndterlige jo varmere vi gjør det.

Jo større oppvarmingen blir, jo mer øker sannsynligheten for alvorlige, utbredte og irreversible virkninger, slår rapporten fast. Omvendt: Risikoen kan reduseres ved å begrense hastigheten og størrelsen på klimaendringene. Selv om denne delrapporten handler om tilpasning til klimaendringene som vil komme, etterlater den ikke tvil om at en vellykket tilpasning er avhengig av at vi forebygger store temperaturendringer.

Les videre